Bestuursrecht
     
 


Rechtskundig Bureau Quaedvlieg

Belikstraat 4
6129 PP Urmond (Stein)

 
 
Home De filosofie van arbeidskundigbureau Quaedvlieg Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Bestuursrecht Enkele wetenswaardigheden Contact informatie  
 
 

 

Bestuursrecht

Op het terrein van het bestuursrecht rekent Rechtskundig Bureau Quaedvlieg het sociale zekerheidsrecht tot zijn specialisme.

Het sociale zekerheidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op het verschaffen van bestaanszekerheid.
Tot de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen rekent men onder andere de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Werkloosheidswet, de Algemene ouderdomswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Ook voor het sociale zekerheidsrecht is de Algemene wet bestuursrecht van grote betekenis.

Wanneer u met betrekking tot bovengenoemde verzekeringen of voorzieningen dan wel met betrekking tot andere - hier niet nader genoemde - regelingen op het vlak van het sociale zekerheidsrecht geconfronteerd wordt met een (voorgenomen) besluit van een overheidsinstantie, waartegen u wenst op te komen, dan verleent Rechtskundig Bureau Quaedvlieg u de benodigde rechtskundige raad en bijstand.

Meer in het algemeen bestaat onze juridische dienstverlening op het vlak van het sociale zekerheidsrecht - op hoofdlijnen weergegeven - uit:

De beoordeling van een zaak op de juridische haalbaarheid en mogelijkheden en het adviseren over de juridische, maar ook over de organisatorische implicaties van voorgenomen acties.
Het verlenen van rechtskundige raad en bijstand in het kader van bezwaren- en (hoger) beroepsprocedures.
Wij treden op als gemachtigde in procedures bij hoorcommissies, bezwarencommissies, alsook bij rechtscolleges als de Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep.

 
 

Home |Onze filosofie | Arbeidsrecht |Ambtenarenrecht | Bestuursrecht |Enkele wetenswaardigheden | Contact - informatie |Colofon - Privacy